Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Κόντρα στις βεβαιότητες

Τα tweet του Ν. Τραμπ, οι αλ­γό­ριθ­μοι του Netflix, ο κο­ρο­νο­ϊ­ός και τα εμ­βό­λια, η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή, τα airbnb στο Κου­κά­κι και οι βι­ο­τε­χνί­ες που με­τα­κό­μι­σαν από την Αγ. Βαρ­βά­ρα στη Γι­ου­χάν, το γκραν-πρι στο Μπα­χρέ­ιν και ο τραυ­μα­τι­σμός του Γκρο­ζάν, αλ­λά και ο πό­λε­μος στην Ουκρα­νία, τέ­μνουν κά­θε­τα τον πα­ρα­δο­σι­α­κό άξο­να Αρι­στε­ρά Δε­ξιά.

Το δί­πο­λο ανοι­κτό–κλει­στό μα­ζί με το Αρι­στε­ρά–Δε­ξιά απει­κο­νί­ζουν μια νέα πο­λι­τι­κή γε­ω­με­τρία που με­τα­το­πί­ζει τον πο­λι­τι­κό αντα­γω­νι­σμό στον χώ­ρο του κέ­ντρου και προ­ϋ­πο­θέ­τει συ­νο­λι­κές αλ­λα­γές στο πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα. Οι ιδέ­ες χρει­ά­ζο­νται επα­νε­φεύ­ρε­ση. Αυτό το βι­βλίο προ­σπα­θεί να δώ­σει με­ρι­κά ψήγ­μα­τα αυτών των νέ­ων ιδε­ών που ανα­γκα­στι­κά χρει­ά­ζο­νται συ­νε­χή επα­να­προσ­δι­ο­ρι­σμό και ανα­θε­ώ­ρη­ση με βά­ση τις συ­γκλο­νι­στι­κές εξε­λί­ξεις της επο­χής.

Τί­πο­τε δεν είναι στα­θε­ρό, όλα είναι πι­θα­νά. Ιδι­αί­τε­ρα σε μια επο­χή που δεν είναι πια η επο­χή των δε­δο­μέ­νων, αλ­λά μια επο­χή κα­θο­δη­γού­με­νη από τα δε­δο­μέ­να.

 

Εκδόσεις Επικεντρο

Συγγραφέας: Αθηνά Δρέττα

Σελίδες: 312

Τιμή: 19,00 (e-book 10,99) ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ